СТАТУТ НА КОНКУРСА - 2018 ГОДИНА

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-БУРГАС 
ОБЩИНА СОЗОПОЛ 
СДРУЖЕНИЕ“РАДОСТ НА БРЕГА“ 
СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ 
КМЕТСТВО АХЕЛОЙ 
О Р Г А Н И З И Р А Т

ДВАНАДЕСЕТИ  МЕЖДУНАРОДЕН  КОНКУРС ЗА  ИЗКУСТВА 
“РАДОСТ НА БРЕГА”

 

ДАТИ   ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ  НА  КОНКУРСА: 
08-10.06. 2018 - град Созопол
23-26.06.2018 - град Ахелой- Международна  програма

 СТАТУТ

ЦЕЛ: Изява на талантите в областта на музикалното, танцово, изобразително и сценично и литературно изкуство. 
Право на участие имат всички  изпълнители: музиканти – инструменталисти и певци,  танцьори, артисти, поети и художници  от страната и чужбина.

Р Е Г Л А М Е Н Т

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

1.1.Участниците се разделят на 5 /пет/възрастови групи:


I-ва група -до 7 годишна възраст
- ІІ-ра група  -от 8 до 10 годишна възраст
- ІІІ-та група   - от 11 до 13 годишна възраст
- IV –та група- от 14 до 18 годишна възраст
- V-та група-  над 18 годишна възраст

1.2. Ще се присъдят следните награди: грамота за всеки участник в конкурса 
 - награда за най-малък изпълнител
- диплом и статуетка  за І-во, ІІ-ро и ІІІ-то място във всяка възрастова група и категория.
- награда за ръководител с високи художествени постижения.
- Приз „ Радост на брега“-присъжда се на участник,  класиран на първо място в повече от три раздела.

1.3. Заявки за участие по образец за всички раздели  се приемат до 30.05.2018 г. на e-mail адрес: radost_bgs@abv.bg 
За невярно подадена информация участниците се декласират.

1.4. Графикът за реда на явяване на участниците се изготвя от организационен щаб до 05.06.2018.г 

ЗАБЕЛЕЖКА: Подалите заявка за участие след публикуване на графика в сайта на конкурса ще бъдат разпределени за явяване по преценка на организаторите.
Забележка:Рисунките, мултимедийни проекти и литературни творби   ще се приемат до 05.06.2018 на адрес град Созопол СОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ ул. „Каваците“№9 А

1.5.Неявилите се в график губят право на участие. 

1.6. Право на журито и организационния комитет е да определи кои наградени участници и с кои произведения от конкурсния репертоар да се представят на гала концерта.
 

1.7. Такса правоучастие- 15 лв. за индивидуален  изпълнител,10 лева за участник в група.
 

ЗАБЕЛЕЖКА:
 
За групи, театрални състави и школи за изобразително изкуство, които са с над 25 участника, таксата за участие е 8 лв. за участник.
Участниците, явяващи се в различни раздели като индивидуални изпълнители заплащат една такса от 15 лева, същите не заплащат такса за участие в група.

1.7 За чуждестранни изпълнители 20 евро на изпълнител.

1.8 БАНКОВА СМЕТКА:

СНЦ „РАДОСТ НА БРЕГА” BGN
IBAN: BG08 PRCB 9230 1037 5650 18
BIC: PRCBBGSF - в лева

РАЗДЕЛ : МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО 

2.1. Индивидуални изпълнители: 
2.1.1.В конкурса могат да участват  всички изпълнители на класически,  народни  и поп  вокални произведения, класически и народни инструменти.
2.1.2 Класическо и  Народно пеене
Солистите певци участват с изпълнение на две  песни с общо времетраене до 8 мин. Участниците  от раздел народно пеене от трета и четвърта възрастова група задължително изпълняват една бавна песен.
2.1.3 Народни инструменти- изпълняват се две пиеси, в трета  и четвърта възрастова група едната е бавна мелодия.
2.1.4 Класически инструменти-изпълняват се две произведения до 8 минути, едното от които е от български автор.
2.1.5. Поп пеене -Репертоарът на изпълнителите трябва да включва 2 песни, с продължителност не повече от 5 мин. всяка. Участниците задължително изписват в своята заявка двете имена на авторите на музиката и текста. Изпълненията са на живо, с музикален съпровод на живо или синбек. Плейбек и дублиране на солиста с вокал не се допуска.

2.2. Вокални групи за:
 
- забавни песни
 - традиционен фолклор
 - обработен фолклор

Участниците изпълняват две песни със съпровод по избор.
В заявката се посочва репертоара – заглавие на песента, автор на музиката, обработка, текст и аранжимент.

2.3. Хорове:
 
- класически хорови състави
- народни хорове и ансамбли
Участниците изпълняват две песни  със съпровод по избор.
В заявката се посочва репертоара – заглавие на песента, автор на музиката, обработка, текст и аранжимент.

2.4.  Оркестри и камерни инструментални групи.
 
- Броят на участниците в камерните групи до 9, а за оркестрите до 30 изпълнители.
- Инструменталните групи от 1и 2 възрастова група  изпълняват две мелодии.
- Оркестри изпълняват две самостоятелни пиеси –с времетраене до 8 минути.

2.5 Групи за традиционен фолклор-представяне на обичаи ,обреди, наричания, гатанки,ревю на национални костюми  и др. в рамките на 10 мин.

РАЗДЕЛ : ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

3.1. Класически танци-изпълненията трябва да бъдат издържани в стилистиката на класическия танц. Изразните средства трябва да бъдат съобразени с възрастта на изпълнителите. 
3.2  Народни танци –изпълнения на два танца от различни фолклорни области. 
3.2.Характерен танци – изпълнения, носещи характера на битовите народни танци на различни националности спадат към жанровата категория. 
3.3.Съвременен танци – изпълненията от тази категория могат да бъдат в стиловете: джаз танц, съвременен танц (греъм, релийз, контакт импровизация и др.), нео класика и др. Фрий-денс- изпълненията от тази жанрова категория трябва да са издържани в стилистиката на Hip-Hop танца и могат да включват следните стилове: Free dance, Locking & Popping, Krumping, Clowndancing и др.

ЗАБЕЛЕЖКА:
- Броят на участниците в камерните танцови групи - до 8, в танцовите състави  и ансамблите без ограничение. Камерните танци да бъдат с тематична  или сюжетна форма Камерните групи представят програма до 8 мин, танцовите състави до 15 мин., а ансамблите до 20 минути.
- В заявката за участие да се посочи името на танца, хореография, музика и времетраене.

РАЗДЕЛ: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 
Детска рисунка на тема “Морски вълшебства” 

 4.1. Жанров обхват: 
 - живопис
- графика
- приложно-декоративни творби и проекти
Материали и техники: по избор
Формат на листа:
-А4 или блок №4
-35 на 50см.- без  паспарту

ЗАБЕЛЕЖКИ: 
Всяка творба да съдържа следната информация:
- трите имена на автора
- клас,възраст
- училище, ръководител
- опис на изпратените творби

КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА на тема „Морски свят”

РАЗДЕЛ : ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО:

5.1 Адаптирани театрални варианти или откъси  да бъдат с времетраене  не-повече от 20 -25 минути. 
Забележка: Право на журито е да прекъсва  участниците след просрочване на времето.

5.2 Театър на модата –представяне в рамките на 20-25 минути.

РАЗДЕЛ : ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО , МУЛТИМЕДИЙНИ ПРОЕКТИ

6.1 Литературно творчество
 
- Есе-Участието с есе е индивидуално.  Да бъде ясно и точно формулирана теза; удачно подбрани аргументи; личностна позиция; оригиналност и творчески подход  към темата; Разработките да се отнасят към тематичния кръг, допуска се творчески подход при формулировката на заглавието; обемът да не е повече от 2 листа формат А4.
- Стихотворение и разказ-Учениците могат да участват с повече от една творба на определената тема „Радост на брега ”

6.2 Мултимедийни проекти
 
- Участието с мултимедийни проекти може да бъде индивидуално или в екип.Могат да бъдат разработвани на лицензиран или свободно разпространяем софтуер ,работещ под операционна система Windows. Няма ограничения в сложността и съдържанието ,в използвания формат и обем. Времетраене -10  мин.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
- Конкурсът „ Радост на брега“  е включен в  Програмата  на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавните и общинските училища за 2018 година
- Конкурсът  за българските участници се провежда в град Созопол   от 08-10  юни 2018 година.
- Организаторите на конкурса „ Радост на брега“ не се ангажират с настаняване на участниците.
- Неполучени награди се изпращат по пощата за сметка на участниците.
- Информацията за  класирането на лауреатите от конкурса „ Радост на брега“ ще бъде публикувана в сайта на конкурса  след 20 юни 2018 г.
- Организаторите на конкурса имат право да заснемат и публикуват всички материали и изпълнения.
- Запитвания и жалби се приемат на електронен адрес radost_bgs@abv.bg.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ: